Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2008

Ηλεκτρεγερτική δύναμη Γεννήτριας.

Για το παραπάνω κύκλωμα δίνονται: R1=10Ω, R2=5Ω, ενώ η συσκευή Σ, που δεν είναι ωμικός αντιστάτης, έχει στοιχεία κανονικής λειτουργίας (20V,40W) και λειτουργεί κανονικά. Η γεννήτρια έχει ΗΕΔ  Ε=90V.
 1.  Να σχεδιάστε τις εντάσεις των ρευμάτων.
 2.  Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει την συσκευή Σ δίνεται από την εξίσωση .................... και είναι ίση με ............... Α
 3.   Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη R2, δίνεται από την εξίσωση ............... και είναι ίση με ........... Α
 4.   Για να υπολογίσω την ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη R1, στηρίζομαι ..................... ............................ .  και βρίσκω ........... Α
 5.  Η τάση VΑΒ στους πόλους της γεννήτριας είναι ίση με ..............V.
 6. Η ισχύς της γεννήτριας δίνεται από την σχέση ........................ και είναι ίση με .................W.
 7.  Ο ρυθμός με τον οποίο παρέχει ενέργεια η γεννήτρια στο κύκλωμα υπολογίζεται από την εξίσωση .................... και είναι ίσος  με ................
 8. Ο ρυθμός με τον οποίο παρέχει ενέργεια η γεννήτρια στο σύστημα των αντιστατών και της συσκευής Σ, υπολογίζεται από την εξίσωση .................... και είναι ίσος με ...............W.
 9. Η ισχύς την οποία παρέχει το ηλεκτρικό ρεύμα στον αντιστάτη R1 δίνεται από την εξίσωση .............
 10. Ο ρυθμός με τον οποίο αποβάλλει θερμότητα ο αντιστάτης R2 υπολογίζεται από την εξίσωση ........... και είναι ίσος με ....................
 11. Πού μπορεί να οφείλεται η διαφορά μεταξύ των αποτελεσμάτων στις ερωτήσεις (7) και (8);

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: