Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2008

Χημική Κινητική και γραφικές παραστάσεις.

Στο παραπάνω διάγραμμα δίνεται η μεταβολή της συγκέντρωσης σε συνάρτηση με το χρόνο για δύο ουσίες, από αυτές που συμμετέχουν στην ποσοτική αντίδραση Α+2Β → 3Γ + Δ.

  1. Σε ποια σώματα αντιστοιχούν οι καμπύλες του διαγράμματος;
  2. Σημειώστε στο ίδιο διάγραμμα τις γραφικές παραστάσεις για τις άλλες δύο ουσίες.
  3.   Σε μια χρονική στιγμή t1 η ταχύτητα της αντίδρασης είναι ίση με 0,1mοl·L-1·s-1. Ποιος ο ρυθμός μεταβολής της συγκέντρωσης των ουσιών Β και Γ τη παραπάνω χρονική στιγμή; 

  4. Ποια η ταχύτητα της αντίδρασης τη χρονική στιγμή t2=60s;
.
Απάντηση:

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: