Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013

Δυο θερμικές μηχανές.

Στο σχήμα δίνονται δυο συνδεδεμένες θερμικές μηχανές Α και Β. Η θερμότητα Q2 που αποβάλει η Α, απορροφάται από τη Β. Στο διπλανό διάγραμμα φαίνεται η κυκλική μεταβολή που πραγματοποιεί η Α θερμική μηχανή, όπου η μια μεταβολή είναι αδιαβατική και η άλλη ισόθερμη, ενώ η μηχανή Β είναι μια ιδανική μηχανή που πραγματοποιεί κύκλο Carnot.
Δίνεται για την παραπάνω κυκλική μεταβολή της Α μηχανής, pΚ=12∙105Ν/m2, VΚ=2L, ΤΚ=400Κ, VΛ=4L, ενώ για το αέριο που εκτελεί τους κύκλους γ=5/3.
Αν η Α μηχανή πραγματοποιεί 3000 στρ/min, να  βρεθούν:
i)   Ο ρυθμός με τον οποίο απορροφά θερμότητα από τη δεξαμενή υψηλής θερμοκρασίας η Α μηχανή.
ii)  Το έργο που παράγει σε κάθε κύκλο η Α μηχανή, καθώς και η παρεχόμενη μηχανική ισχύς της.
iii) Το έργο που παράγει η μηχανή Β, σε κάθε κύκλο και η μηχανική ισχύς που μας παρέχει, αν  Τ2=300Κ.
iv) Αν αντικαταστήσουμε τις δύο παραπάνω θερμικές μηχανές με μια μηχανή Carnot, πόση η μηχανική ισχύς που θα μας παρέχει, αν λειτουργεί επίσης στις 3.000 στρ/min απορροφώντας το ίδιο ποσό θερμότητας που απορροφά και η Α μηχανή;
Δίνεται ℓn2≈0,7.
ή

Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2013

Κίνηση πάνω σε σανίδα.

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί μια σανίδα μάζας Μ=4kg και πάνω της ένα σώμα Σ μάζας m=1kg. Ο συντελεστής τριβής μεταξύ του σώματος Σ και της σανίδας είναι μ=0,2. Σε μια στιγμή t0=0, το σώμα Σ δέχεται ένα κτύπημα, με αποτέλεσμα να αποκτήσει ταχύτητα υ0=5m/s και να κινηθεί κατά μήκος της σανίδας, όπως στο σχήμα.
i)   Να βρεθεί ο ρυθμός μεταβολής του σώματος Σ τη στιγμή t1=1s, καθώς και η ορμή του τη στιγμή αυτή.
ii) Ποιος ο αντίστοιχος ρυθμός μεταβολής της ορμής της σανίδας την παραπάνω στιγμή;
iii) Να υπολογιστεί η συνολική μηχανική ενέργεια που θα μετατραπεί σε θερμική εξαιτίας της τριβής, μέχρι να πάψει να ολισθαίνει το σώμα Σ πάνω στη σανίδα.
Δίνεται g=10m/s2.

Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013

Ένα σύστημα επιταχύνεται.

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο σύρεται ένα αμαξίδιο μάζας 1kg,  με την επίδραση μιας σταθερής οριζόντιας δύναμης F=12Ν. Πάνω στο αμαξίδιο, έχει προσδεθεί με νήμα ένα σώμα Σ, μάζας 0,2kg. Ο συντελεστής τριβής μεταξύ των δύο σωμάτων είναι μ=0,5. Κάποια στιγμή t0=0, το καροτσάκι έχει ταχύτητα 2m/s.
i) Να βρεθεί η ορμή και ο ρυθμός μεταβολής της ορμής του συστήματος τη στιγμή αυτή.
ii) Αν την παραπάνω χρονική στιγμή, κοπεί το νήμα:
 α) Να σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται σε κάθε σώμα και να τις διακρίνετε σε εσωτερικές και εξωτερικές για το σύστημα αμαξίδιο-σώμα Σ.
 β) Να υπολογιστεί η ορμή και ο ρυθμός μεταβολής της ορμής του αμαξιδίου 1s, μετά το κόψιμο του νήματος. Ποιες οι αντίστοιχες απαντήσεις για το σώμα Σ;
γ) Να βρεθεί η ορμή και ο ρυθμός μεταβολής της ορμής του συστήματος τη στιγμή αυτή.
Δίνεται g=10m/s2.
ήΠέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2013

Το περπάτημα πάνω σε μια σανίδα.

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο, ηρεμεί μια σανίδα μάζας m, ενώ πάνω της είναι ακίνητο ένα παιδί μάζας Μ=4m.
Σε μια στιγμή το παιδί αρχίζει να περπατά προς τα  δεξιά με ταχύτητα (ως προς το έδαφος) υ1.
i)  Να σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται στο παιδί και στη σανίδα.
ii) Να επιλέξτε την σωστή πρόταση για τη σανίδα:
α)  Θα παραμείνει ακίνητη.
β) Θα κινηθεί προς τα δεξιά.
γ) Θα κινηθεί προς τα αριστερά.
iii) Αν φτάνοντας στο άκρο Α της σανίδας, το παιδί σταματήσει, τότε τελικά η σανίδα:
α) Θα σταματήσει.
β) Θα κινείται με ταχύτητα υ1 προς τα αριστερά.
γ) Θα κινείται με ταχύτητα 4υ1.
Να δικαιολογήστε τις απαντήσεις σας.Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2013

Μερικές ερωτήσεις στην ορμή.

Στις παρακάτω ερωτήσεις θεωρείστε ότι το σώμα δέχεται μια δύναμη F, αμελητέας χρονικής διάρκειας, η οποία του μεταβάλει την ορμή.
4) Ένα σώμα κινείται σε οριζόντιο επίπεδο, όπως στο σχήμα (α). Για να κινηθεί όπως στο σχήμα (β) πρέπει να δεχτεί δύναμη. Ποιο από τα παρακάτω σχήματα μπορεί να δείχνει την κατεύθυνση της ασκούμενης δύναμης;


Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2013

Δύο αέρια και δυο μεταβολές τους.

 Ένα αέριο Χ, εκτελεί τις αντιστρεπτές μεταβολές ΑΒ και ΒΓ, όπου κατά τη διάρκεια της ΒΓ, το αέριο δεν ανταλλάσσει θερμότητα με το περιβάλλον. Εξάλλου αν το αέριο Χ αντικατασταθεί με άλλο αέριο Υ, οι αντίστοιχες μεταβολές θα ήταν ΑΒ και ΒΔ.
Δίνεται ότι το αέριο Χ κατά τη διάρκεια της μεταβολής ΑΒ απορροφά θερμότητα Q1, παράγοντας έργο W1.
i) Στη διάρκεια της μεταβολής ΒΓ, το αέριο Χ παράγει έργο:
 α) WΒΓ=W1        β) WΒΓ=Q1      γ) WΒΓ=Q1-W1
ii) Στη διάρκεια της μεταβολής ΑΒ, το αέριο Υ παράγει έργο:
 α) WΑΒ< W1,      β) WΑΒ=W1,    γ) WΑΒ>W1.
iii) Στη διάρκεια της μεταβολής ΒΔ, το αέριο Υ παράγει έργο:
 α) W< WΒΓ,          β) W2= WΒΓ,   γ) W2 > WΒΓ.
iv) Να αποδείξτε ότι κατά την αδιαβατική μεταβολή, ο νόμος του poisson μπορεί να πάρει τη μορφή:
Τ∙Vγ-1=σταθ.
v) Το αέριο Χ ή το αέριο Υ έχει μεγαλύτερο λόγο γ=Cp/Cv;

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

ή

Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2013

Οι αρχές διατήρησης της ορμής και της ενέργειας.

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμούν δυο σώματα Α και Β, με μάζες Μ=2kg και m=1kg, δεμένα στα άκρα ιδανικού ελατηρίου με φυσικό μήκος ℓ0=0,5m. Πιάνοντας τα δυο σώματα συμπιέζουμε το ελατήριο, μέχρι το ελατήριο να αποκτήσει μήκος ℓ1=0,2m και τα αφήνουμε ελεύθερα να κινηθούν. Τη στιγμή t1 που το ελατήριο αποκτά μήκος ℓ2=0,6m για πρώτη φορά, το σώμα Α έχει ταχύτητα μέτρου υ1=1m/s. Τη στιγμή αυτή πιάνουμε και ακινητοποιούμε ακαριαία το σώμα Α.
i)  Να βρεθεί η ταχύτητα του σώματος Β τη στιγμή t1.
ii) Να υπολογιστεί η σταθερά του ελατηρίου.
iii) Ποιο είναι το μέγιστο μήκος που θα αποκτήσει το ελατήριο;
iv) Πόση είναι η μέγιστη ταχύτητα που θα αποκτήσει το σώμα Β;

ή

Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2013

Ενέργεια και ορμή σε ένα πείραμα με ελατήρια.


Σε οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί ένα αμαξίδιο μάζας Μ, πάνω στο οποίο έχουν προσδεθεί δύο ιδανικά ελατήρια με σταθερές k1=k και k2=4k. Με τη βοήθεια ενός σώματος Σ, μάζας m, όπου Μ=2m, συμπιέζουμε το αριστερό ελατήριο, ενώ συγκρατούμε το αμαξίδιο ακίνητο, κατά x1. Σε μια στιγμή αφήνουμε ελεύθερα το αμαξίδιο και το σώμα Σ.
i) Τι από τα παρακάτω θα συμβεί:
α) Το σώμα Σ θα κινηθεί προς τα δεξιά και το αμαξίδιο θα παραμείνει στη θέση του.
β) Το σώμα Σ θα κινηθεί προς τα δεξιά και το αμαξίδιο προς τα αριστερά.
γ) Και τα δυο σώματα θα κινηθούν προς τα δεξιά.
ii)  Το σώμα Σ, θα εγκαταλείψει το ελατήριο αποκτώντας κινητική ενέργεια:
α) ½ kx12,             β) 1/3 kx12,    γ) ¼  kx12.
iii) Μετά από λίγο το σώμα Σ φτάνει στο δεξιό ελατήριο, το οποίο αρχίζει να συμπιέζει, με αποτέλεσμα σε μια στιγμή να μειώνεται η ταχύτητά του με ρυθμό 1m/s2. Τη στιγμή αυτή το μέτρο της ταχύτητας του αμαξιδίου:
α) Αυξάνεται με ρυθμό 0,5m/s2.
β) Μειώνεται με ρυθμό 1m/s2.
γ) Μειώνεται με ρυθμό 0,5m/s2.
iv) Σε μια στιγμή η ταχύτητα του σώματος Σ μηδενίζεται. Τη στιγμή  αυτή, το αμαξίδιο έχει ταχύτητα:
α) προς τα δεξιά
β) προς τα αριστερά
γ) μηδενική.
v) Η μέγιστη συσπείρωση του ελατηρίου στα δεξιά θα είναι:
α) ¼  x1,              β) ½ x1,                 γ) 2x1.
Να δικαιολογήσετε αναλυτικά όλες τις απαντήσεις σας, θεωρώντας ότι δεν αναπτύσσονται δυνάμεις τριβής, ούτε μεταξύ εδάφους και αμαξιδίου, ούτε κατά την κίνηση του σώματος Σ.
ή

Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013

Η δυναμική ενέργεια ελαστικότητας και το μονωμένο σύστημα.

Νομίζω ότι διδάσκοντας την ορμή στην Β΄τάξη, θα πρέπει να συνδυάσουμε τη διδασκαλία μας, επαναφέροντας στο προσκήνιο και την ενέργεια.
Παλιότερα διδάσκαμε την ορμή στην Α΄τάξη, πριν την ενέργεια και προφανώς τέτοια σύνδεση δεν μπορούσε να γίνει.
Αλλά τώρα, νομίζω είναι και μια ευκαιρία να διδαχτεί και η δυναμική ενέργεια λόγω ελαστικής παραμόρφωσης- δυναμική ενέργεια του ελατηρίου.
Μπορείτε να δείτε μια πρόταση από εδώ :
ήΔευτέρα 18 Νοεμβρίου 2013

Ορμή και ρυθμός μεταβολής της στην κυκλική κίνηση.

Ένα σώμα μάζας 2kg ηρεμεί στο άκρο νήματος μήκους 45cm, όπως στο σχήμα (θέση Α). Εκτρέπουμε το σώμα φέρνοντάς το στη θέση Β, ώστε το νήμα να είναι τεντωμένο και οριζόντιο και το αφήνουμε να κινηθεί.
Να βρεθούν η ορμή και ο ρυθμός μεταβολής της ορμής του σώματος:
i) Μόλις αφεθεί να κινηθεί στη θέση Β.
ii) Τη στιγμή που το νήμα θα γίνει κατακόρυφο (θέση Β).
Δίνεται g=10m/s2.
ή

Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013

Μια ανάκλαση μπάλας.


Μια μπάλα μάζας 0,5kg αφήνεται να πέσει από σημείο Α, σε ύψος 1,25m και αφού ανακλαστεί στο έδαφος, κινείται προς τα πάνω και φτάνει μέχρι ένα σημείο Β, όπου (ΑΒ)=0,45m. Κατά την κίνηση της μπάλας, η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα, ενώ g=10m/s2.
i)  Να βρείτε την ορμή της μπάλας, ελάχιστα πριν την κρούση της μπάλας με το έδαφος.
ii)  Ποια η αντίστοιχη ορμής της, αμέσως μετά την κρούση;
iii) Αν η διάρκεια της κρούσης είναι 0,5s, να υπολογίστε τη μέση δύναμη F, που δέχτηκε η μπάλα από το έδαφος, στη διάρκεια της κρούσης.
iv) Να υπολογιστεί το έργο της παραπάνω δύναμης F, στη διάρκεια της κρούσης.
v)  Η παραπάνω δύναμη F είναι ή όχι συντηρητική; Να δικαιολογήστε την απάντησή σας.
ή

Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2013

Οι μεταβολές της κινητικής ενέργειας και της ορμής.

Μια μικρή σφαίρα μάζας 0,5kg αφήνεται να πέσει ελεύθερα Από  σημείο Α και αφού διανύσει απόσταση h=3,2m κτυπά σε κεκλιμένο επίπεδο, με αποτέλεσμα μετά να κινηθεί με οριζόντια ταχύτητα υ2=6m/s, όπως στο σχήμα.
i) Να υπολογίσετε την κινητική ενέργεια και την ορμή της σφαίρας ελάχιστα πριν και ελάχιστα μετά την κρούση.
ii) Να υπολογιστούν η μεταβολή της ορμής και της κινητικής ενέργειας της σφαίρας, που οφείλονται στην κρούση.
iii) Να βρεθεί ο ρυθμός μεταβολής της ορμής της σφαίρας ελάχιστα πριν και ελάχιστα μετά την κρούση.
Δεν υπάρχει αντίσταση από τον αέρα, ενώ g=10m/s2.
ήΤρίτη 12 Νοεμβρίου 2013

Μια δυσκολότερη συνέχεια…..


Ας επιστρέψουμε στη μεταβολή ΑΒ, της προηγούμενης ανάρτησης «Επιλογή μεταβολήςκαι θερμοκρασία.»  την οποία πραγματοποιεί ένα αέριο μίγμα Ηλίου και Υδρογόνου. Η αρχική πίεση είναι  pΑ=3∙105Ν/m2 και ο όγκος VΑ=2L ενώ το αέριο απορροφά  θερμότητα Q= 5.400 J και παράγοντας έργο W= 1.800 J, έρχεται στην κατάσταση Β με πίεση pΒ=4∙105Ν/m2 και όγκο VΒ=6L.
Αν δίνονται οι γραμμομοριακές θερμότητες υπό σταθερό όγκο για τα δύο αέρια Cv1=3R/2 και Cv2=5R/2, να υπολογιστεί η μερική πίεση του Ηλίου στην κατάσταση Α.
ή


Η κινητική ενέργεια και η ορμή.

Πάνω σε ένα λείο οριζόντιο τραπέζι, σχήματος ορθογωνίου, κινούνται ευθύγραμμα δυο μικρές σφαίρες με μάζες m1=0,1kg και m2=0,3kg με ταχύτητες υ1=0,4m/s και υ2=0,1m/s αντίστοιχα, όπως στο σχήμα.
i) Να υπολογιστεί η ολική κινητική ενέργεια του συστήματος.
ii) Να βρεθεί η ολική ορμή του συστήματος.
ή

Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2013

Επιλογή μεταβολής και θερμοκρασία.

Μια ορισμένη ποσότητα αερίου, βρίσκεται στην κατάσταση Α με πίεση pΑ=3∙105Ν/m2 και VΑ=2L και απορροφώντας θερμότητα Q1= 5.400 J έρχεται αντιστρεπτά στην κατάσταση Β, με πίεση pΒ=4∙105Ν/m2 και όγκο 6L. Στη διάρκεια της  μεταβολής ΑΒ το αέριο παράγει έργο W1= 1.800 J. Στη συνέχεια αποβάλλοντας θερμότητα  3.600 J φτάνει αντιστρεπτά και ισόχωρα στην κατάσταση Γ, από όπου επιστρέφει στην αρχική του κατάσταση Α, όπου η μεταβολή σε διάγραμμα p-V, είναι ευθύγραμμη.
i)  Ποια από τις διαδρομές (α), (β) και (γ) παριστά τη μεταβολή ΑΒ που πραγματοποιήθηκε;
ii)  Να υπολογίσετε τη θερμότητα που ανταλλάσσει το αέριο με το περιβάλλον στη διάρκεια της μεταβολής ΓΑ.
iii) Στη διάρκεια της ΓΑ η μέγιστη θερμοκρασία που αποκτά το αέριο είναι μεγαλύτερη, ίση ή μικρότερη από τη θερμοκρασία στην κατάσταση Α:
ή

Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2013

Εκτονώνοντας ένα αέριο.

Από το ταβάνι κρέμεται ένας σωλήνας κυλινδρικού σχήματος, διατομής Α=10cm2, με αδιαβατικά τοιχώματα, στον οποίο περιέχεται ένα μονοατομικό ιδανικό αέριο, θερμοκρασίας 27°C. Ο σωλήνας κλείνεται στο κάτω μέρος του με αδιαβατικό έμβολο, αμελητέου βάρους, το οποίο μπορεί να κινείται χωρίς τριβές. Το έμβολο απέχει από το πάνω μέρος του σωλήνα κατά h=50cm. Σε μια στιγμή κρεμάμε, μέσω νήματος, από το έμβολο ένα σώμα βάρους 20Ν και το αφήνουμε να κινηθεί. Παρατηρούμε ότι το σώμα ανεβοκατεβαίνει για λίγο και τελικά ηρεμεί χαμηλότερα σε απόσταση y=7cm.
i) Να υπολογιστεί η τελική πίεση και θερμοκρασία του αερίου.
ii) Να παραστήσετε την παραπάνω μεταβολή του αερίου σε άξονες p-V.
iii) Να βρεθεί το έργο που παράγει το αέριο στη διάρκεια της μεταβολής.
iv) Πόση ενέργεια μεταφέρεται στην ατμόσφαιρα στη διάρκεια του πειράματος;
Δίνεται η ατμοσφαιρική πίεση pατ=1atm=105N/m2.
ή

Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013

Κυκλική κίνηση και ενέργειες.

Ένα σώμα μάζας 2kg ηρεμεί δεμένο στο άκρο κατακόρυφου νήματος μήκους ℓ=1m, το άλλο άκρο του οποίου είναι δεμένο σε σταθερό σημείο Ο. Σε μια στιγμή, ασκούμε στο σώμα μια δύναμη F, εφαπτομενικά όπως στο σχήμα, μέχρι να φτάσει στη θέση Β, όπου το νήμα γίνεται οριζόντιο. Στη θέση Β η δύναμη F παύει να ασκείται, ενώ το έργο της  για την παραπάνω μετακίνηση είναι ίσο με 100J.
i) Να υπολογίσετε το έργο του βάρους για την κίνηση από τη θέση Α στη θέση Β.
ii) Πόση είναι η κινητική ενέργεια του σώματος στη θέση Β;
iii) Να υπολογίσετε την τάση του νήματος στις θέσεις Α και Β.
iv) Ποια η ελάχιστη κινητική ενέργεια που θα αποκτήσει στη συνέχεια κατά την περιστροφή του το σώμα και πόση θα είναι τη στιγμή αυτή η τάση του νήματος;
v) Να υπολογιστεί το μέτρο της δύναμης F, αν παραμένει σταθερό.
 Δίνεται g=10m/s2.
ή

Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2013

Έργα κατά τις μεταβολές αερίου.

Ένα αέριο εκτελεί την κυκλική μεταβολή του σχήματος για την οποία δίνονται: pΑ=pΒ=10∙105Ν/m2, VΑ=2L και Τ1=300Κ, VΒ=5L και VΓ=10L.
i)   Να υπολογιστεί η απόλυτη θερμοκρασία στην κατάσταση Β και η πίεση του αερίου στην κατάσταση Γ.
ii)  Να υπολογισθεί το έργο που παράγει το αέριο σε κάθε μεταβολή.
iii) Να υπολογιστεί η θερμότητα που ανταλλάσσει στο αέριο με το περιβάλλον κατά τη μεταβολή ΓΑ.
ή

Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2013

Κυκλική κίνηση και μεταβολή της ταχύτητας.

Ένα σώμα μάζας 0,5kg εκτελεί κατακόρυφο κύκλο κέντρου Ο, δεμένο στο άκρο νήματος μήκους ℓ=1m περνώντας από το ανώτερο σημείο Α της τροχιάς του με ταχύτητα υ1=4m/s.
i) Να βρεθεί η ταχύτητα του σώματος στο  σημείο Β της τροχιάς του, όπου το νήμα γίνεται οριζόντιο.
ii) Να υπολογιστεί το μέτρο της τάσης του νήματος, στις θέσεις Α και Β.
iii) Να βρεθoύν  μεταξύ των δύο παραπάνω θέσεων:
    α) Η μεταβολή του μέτρου της ταχύτητας.
    β) Η μεταβολή της ταχύτητας του σώματος.
iv) Να βρεθεί ο ρυθμός μεταβολής του μέτρου της ταχύτητας του σώματος στο σημείο Β.
Η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα και g=10m/s2.
ή

Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2013

Η συχνότητα και η ταχύτητα.

Στο άκρο ενός νήματος μήκους 1m, έχουμε δέσει ένα μικρό σώμα. Εκτρέπουμε το σώμα ώστε το νήμα να σχηματίσει γωνία θ=30° με την κατακόρυφο και το αφήνουμε να κινηθεί. Το σώμα εκτελεί 5 πλήρεις αιωρήσεις σε χρονικό διάστημα 10s.
i) Να βρεθεί η συχνότητα της κίνησης, καθώς και ο μέγιστος ρυθμός αύξησης του μέτρου της ταχύτητας του σώματος.
ii) Επαναλαμβάνουμε την εκτροπή του σώματος, αλλά τώρα θέλουμε το σώμα να διαγράφει οριζόντιο κύκλο ενώ το νήμα να σχηματίζει ξανά γωνία θ, με την κατακόρυφο. Ποια οριζόντια ταχύτητα πρέπει να προσδώσουμε στο σώμα, για να συμβεί αυτό;
iii) Να βρεθεί η συχνότητα της κίνησης αυτής, καθώς και η επιτάχυνση του σώματος.
ήΤρίτη 1 Οκτωβρίου 2013

Δυο κυκλικές μεταβολές αερίου.

Μια ποσότητα ιδανικού αερίου βρίσκεται σε δοχείο που κλείνεται με έμβολο σε θερμοκρασία 27°C και πίεση 2atm κατέχοντας όγκο 10L. Το αέριο μπορεί να υποστεί μια σειρά μεταβολών επιστρέφοντας στην αρχική του κατάσταση Α. Δυο τέτοιες μεταβολές είναι οι παρακάτω:
α) Από την κατάσταση Α εκτονώνεται ισόθερμα μέχρι να διπλασιαστεί ο όγκος του αερίου (κατάσταση Β), από όπου ισόχωρα φτάνει σε κατάσταση Γ και στη συνέχεια ισοβαρώς επιστρέφει στην αρχική κατάσταση Α.
β) Από την κατάσταση Α συμπιέζεται ισόθερμα μέχρι να υποδιπλασιαστεί ο όγκος του αερίου (κατάσταση Δ), από όπου ισοβαρώς φτάνει σε κατάσταση Ε, από όπου ισόχωρα επιστρέφει στην αρχική κατάσταση Α.
i) Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας με τις τιμές των μεγεθών.
ii) Να παραστήσετε τις παραπάνω μεταβολές σε άξονες p-V, p-Τ και V-Τ.
iii) Αν η πυκνότητα του αερίου στην κατάσταση Ε είναι 2kg/m3, να υπολογίστε την πυκνότητα στις καταστάσεις Α και Γ.
ή

Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2013

Η μεταβολή της ταχύτητας και η ισχύς.

Από ένα σημείο Ο στην ταράτσα ενός ψηλού κτηρίου σε ύψος Η=80m, εκτοξεύεται οριζόντια ένα σώμα μάζας m=0,2kg με αρχική ταχύτητα υ0=20m/s τη στιγμή t0=0. Η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα ενώ g=10m/s2.
i) Ποια χρονική στιγμή το σώμα περνάει από ένα σημείο Α που βρίσκεται σε ύψος h=60m από το έδαφος;
ii) Να βρεθεί η ταχύτητα του σώματος στη θέση Α.
iii) Να υπολογιστεί η μεταβολή της ταχύτητας του σώματος μεταξύ των σημείων Ο και Α.
iv) Ποιος ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας στη θέση Α;
v) Να βρεθεί η ισχύς του βάρους στην παραπάνω θέση.
ή

Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2013

Το ηλεκτρικό ρεύμα και οι πηγές του.

Μια διαδρομή, που παρουσιάστηκε τμηματικά τις προηγούμενες μέρες, που οδηγεί από τον φορτισμένο αγωγό στο ηλεκτρικό ρεύμα και στις πηγές του, περνώντας από περιοχές Φυσικής και Χημείας, στην προσπάθεια να ενώσει κεφάλαια και αντικείμενα, που και όταν τα διδάσκουμε, αυτό γίνεται με αποσπασματικό τρόπο…
Η εργασία αυτή αφιερώνεται στους νέους συναδέλφους Φυσικούς και Χημικούς, αφού περιλαμβάνει πράγματα που με είχαν απασχολήσει κατά περιόδους και για μεγάλα χρονικά διαστήματα στη διάρκεια της διδασκαλίας μου.
Πράγματα που πάντα τα διδάσκαμε ασύνδετα και που θεωρώ ότι καλό είναι να τα έχουμε συνδέσει στο μυαλό μας, (άσχετα πόσα και ποια από αυτά θα χρειαστεί να διδάξουμε στους μαθητές μας…).

Δείτε όλο το αρχείο σε pdf με κλικ εδώ. 
ή

Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2013

Το ηλεκτρικό ρεύμα και οι πηγές του. Μέρος 5ο.

5. Πηγές ηλεκτρικού ρεύματος και Φυσική.

Με το 5ο και τελευταίο αυτό μέρος, ολοκληρώνεται  η εργασία «Το ηλεκτρικό ρεύμα και οι πηγές του».

Μπορείτε να το  διαβάσετε σε  pdf

Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2013

Το ηλεκτρικό ρεύμα και οι πηγές του. Μέρος 4ο.

4. Ηλεκτρικές πηγές και Χημεία.
Χρειαζόμαστε ένα είδος «πυκνωτή», που όμως το φορτίο του να μην «τελειώνει». Που να μπορεί να κρατά μια σταθερή διαφορά δυναμικού, μεταξύ δύο αγωγών που τους ονομάζουμε πόλους και, όπως υπάρχουν πηγές που αναβλύζουν νερό χωρίς διακοπή, να μπορούν να προκαλούν συνεχώς την διέλευση ρεύματος σε έναν αγωγό.

Δείτε τη συνέχεια με κλικ εδώ.


Το ηλεκτρικό ρεύμα και οι πηγές του. Μέρος 3ο.

3. Το ηλεκτρικό ρεύμα.


Το 3ο μέρος και η συνέχεια των προηγούμενων αναρτήσεων «Το ηλεκτρικό ρεύμα και οι πηγές του», με κλικ εδώ ή  εδώ ή και εδώ.

Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2013

Το ηλεκτρικό ρεύμα και οι πηγές του. Μέρος 2ο.

2. Δυναμικό και χωρητικότητα 
Η συνέχεια της εργασίας «Το ηλεκτρικό ρεύμα και οι πηγές του.» διαπραγματεύεται το δυναμικό και τη χωρητικότητα αγωγού αλλά και πυκνωτή, προσπαθώντας να απαντήσει γιατί χρειαζόμαστε πυκνωτές και με ποια λογική οδηγούμαστε σε τιμές δυναμικών στην περίπτωση κυκλωμάτων.

Η συνέχεια με κλικ εδώ   ή εδώ ή εδώ.

Το ηλεκτρικό ρεύμα και οι πηγές του. Μέρος 1ο.

Μια διαδρομή σε μονοπάτια Φυσικής και  Χημείας

1. Φορτισμένος  αγωγός.
Η εργασία αυτή αφιερώνεται στους νέους συναδέλφους Φυσικούς και Χημικούς, αφού περιλαμβάνει πράγματα που με είχαν απασχολήσει κατά περιόδους και για μεγάλα χρονικά διαστήματα στη διάρκεια της διδασκαλίας μου.
Πράγματα, που πάντα τα διδάσκαμε ασύνδετα και που θεωρώ ότι καλό είναι να τα έχουμε συνδέσει στο μυαλό μας, (άσχετα πόσα και ποια από αυτά θα χρειαστεί να διδάξουμε στους μαθητές μας…).
Ήταν κάτι που είχα πολλά χρόνια σκοπό να κάνω, αλλά που ποτέ δεν είχα το χρόνο…
Τώρα φαίνεται να τον βρήκα!

Η συνέχεια με το πρώτο μέρος, για φορτισμένους αγωγούς, εδώ ή εδώ ή και εδώ.