Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2013

Κυκλική κίνηση και μεταβολή της ταχύτητας.

Ένα σώμα μάζας 0,5kg εκτελεί κατακόρυφο κύκλο κέντρου Ο, δεμένο στο άκρο νήματος μήκους ℓ=1m περνώντας από το ανώτερο σημείο Α της τροχιάς του με ταχύτητα υ1=4m/s.
i) Να βρεθεί η ταχύτητα του σώματος στο  σημείο Β της τροχιάς του, όπου το νήμα γίνεται οριζόντιο.
ii) Να υπολογιστεί το μέτρο της τάσης του νήματος, στις θέσεις Α και Β.
iii) Να βρεθoύν  μεταξύ των δύο παραπάνω θέσεων:
    α) Η μεταβολή του μέτρου της ταχύτητας.
    β) Η μεταβολή της ταχύτητας του σώματος.
iv) Να βρεθεί ο ρυθμός μεταβολής του μέτρου της ταχύτητας του σώματος στο σημείο Β.
Η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα και g=10m/s2.
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια: