Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020

Όταν το x είναι ίσο με το y!

   

Από ορισμένο ύψος h, από το οριζόντιο έδαφος, εκτοξεύεται οριζόντια μια μικρή μπάλα με αρχική ταχύτητα υ0. Η μπάλα φτάνει στο έδαφος σε οριζόντια απόσταση x=h, με ταχύτητα υ, όπως στο σχήμα. Η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα και η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g.

i)  Η αρχική ταχύτητα εκτόξευσης, συνδέεται με το ύψος h από το έδαφος με τη σχέση:

 

ii) Η ταχύτητα υ με την οποία η μπάλα φτάνει στο έδαφος έχει μέτρο:

 

Απάντηση:

ή

 Όταν το  x είναι ίσο με το y!

 Όταν το  x είναι ίσο με το y!

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2020

Τοποθετείστε ένα φορτίο!

     

Στην κορυφή Α ενός τετραγώνου πλευράς α, τοποθετούμε ένα σημειακό ηλεκτρικό φορτίο q1=q, το οποίο δημιουργεί στο κέντρο Κ του τετραγώνου, ηλεκτρικό πεδίο έντασης Ε1=2.000Ν/C, με κατεύθυνση όπως στο σχήμα.

i)  Ποιο το πρόσημο του φορτίου q1;

ii) Να υπολογίσετε το μέτρο της έντασης του πεδίου στην κορυφή Β του τετραγώνου και να σχεδιάστε το διάνυσμά της πάνω στο σχήμα.

iii) Να τοποθετήσετε ένα δεύτερο σημειακό φορτίο q2=-q σε ένα κατάλληλο σημείο, έτσι ώστε να διπλασιαστεί η ολική ένταση του πεδίου, στο κέντρο Κ του τετραγώνου.

iv) Σε ποια κορυφή του τετραγώνου πρέπει να τοποθετηθεί το φορτίο q2, ώστε η ένταση του συνολικού πεδίου στο κέντρο Κ, να γίνει παράλληλη στην πλευρά ΑΔ; Ποιο το μέτρο της έντασης αυτής;

Απάντηση:

ή

 Τοποθετείστε ένα φορτίο!

 Τοποθετείστε ένα φορτίο!