Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2010

Μεταβολές αερίων και 1ος Θερμοδυναμικός νόμος. Φ.Ε.

Ένα αέριο υπόκειται στις μεταβολές που παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα, στις  οποίες περιλαμβάνονται  δυο αδιαβατικές και δυο ισόθερμες.
1)  Ποιες μεταβολές είναι οι αδιαβατικές; ………………… Το παραπάνω σχήμα δείχνει μια κυκλική μεταβολή;  Ναι ,  Όχι.
2)  Να συμπληρώσετε τα παρακάτω τετράγωνα, θέτοντας το πρόσημο (+) ή το (-) ή το μηδέν (0) ανάλογα με το τι συμβαίνει στις παρακάτω μεταβολές.
Μεταβολή
ΔV
Δp
ΔΤ
W
ΔU
Q
ΑΒ


ΑΓ


ΓΔ


ΔΕ


ΕΖ


ΖΗ


ΗΒ


Με βάση….
Δείτε όλο το φύλλο εργασίας από εδώ.

Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2010

Επαναληπτικό διαγώνισμα. Στατικός Ηλεκτρισμός.

Δίνεται το ηλεκτρικό πεδίο του διπλανού σχήματος.
i)  Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες:
a)  Το πεδίο δεν είναι ομογενές.
b) Η ένταση του πεδίου στο σημείο Β είναι μεγαλύτερη από την ένταση στο σημείο Α.
c)  Το δυναμικό στο σημείο Β είναι μεγαλύτερο από το δυναμικό στο Α.
d)  Ένα αρνητικό σημειακό φορτίο έχει μεγαλύτερη δυναμική ενέργεια στο Β παρά στο Α.
e) Αν αφεθεί ένα αρνητικό σημειακό φορτίο στο σημείο Α, θα κινηθεί με σταθερή επιτάχυνση προς το Β.
ii)   Ένα σημειακό φορτίο q=+2μC φέρεται στο σημείο Β, όπου VΒ=1000V.
a)  Πόση δυναμική ενέργεια έχει;
b) Μετά από λίγο φτάνει στο σημείο Α έχοντας κινητική ενέργεια Κ=0,003J. Να υπολογίσετε:
b1)  Τη διαφορά δυναμικού VΒΑ.
b2)   Το δυναμικό στο σημείο Α.

Δείτε όλο το διαγώνισμα από εδώ ή μπορείτε και να το κατεβάσετε σε Word.

Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2010

Αέρια. Ένα ακόμη διαγώνισμα.

Δίνονται οι μεταβολές ΑΒ και ΒΓ ενός ιδανικού αερίου.
i)   Πώς ονομάζονται οι μεταβολές αυτές.
ii)  Αν VΑ=10L, να υπολογίσετε τη θερμοκρασία και τον όγκο του αερίου στην κατάσταση Γ.
iii) Να παραστήσετε τις μεταβολές σε άξονες p-V και  V-Τ.
iv)  Αν η ενεργός ταχύτητα των μορίων στην κατάσταση Α είναι 1200m/s, να υπολογίσετε την ενεργό ταχύτητα για την κατάσταση Γ.

Μπορείτε να κατεβάσετε όλο το διαγώνισμα από εδώ.

Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2010

Αέρια. Το πρώτο διαγώνισμα της χρονιάς.

1)       Ποιες από τις επόμενες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες:
i)        Σε ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου η παράσταση pV/Τ παραμένει σταθερή.           
ii)      Η καταστατική εξίσωση ισχύει μόνο στα μονοατομικά αέρια
iii)     Η θερμοκρασία ενός αερίου είναι ανάλογη με τη μέση κινητική ενέργεια των μορίων του.
iv)    Η πίεση ενός αερίου είναι ανάλογη με τη μέση ταχύτητα των μορίων του.
v)      Η πίεση που ασκεί ένα αέριο σε δοχείο, είναι ανάλογη με την πυκνότητα του αερίου.
vi)    Η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας ιδανικού αερίου εξαρτάται μόνο από την αρχική και τελική κατάσταση.

Μπορείτε να κατεβάσετε όλο το διαγώνισμα από εδώ.

Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2010

Δυναμικές γραμμές. Ένα test.

Δίνονται δύο σημειακά φορτία και στο  σχήμα έχουν σχεδιαστεί οι δυναμικές γραμμές του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργoύν.
i)  Ποιο το πρόσημο κάθε φορτίου;
ii) Αν η ένταση του πεδίου στο σημείο Α έχει μέτρο ΕΑ=1000Ν/C, τότε στο σημείο Β θα έχει μέτρο:
α) 700Ν/C,  β) 1000Ν/C,   γ)  1200Ν/C
iii)  Ποιο φορτίο είναι μεγαλύτερο κατά απόλυτο τιμή;
iv) Στο σημείο Α φέρνουμε ένα θετικά φορτισμένο σωματίδιο. Να σχεδιάστε στο σχήμα τη δύναμη που δέχεται από το πεδίο.
v)  Αν στο σημείο Α φέρουμε φορτίο q3=+1μC, υπολογίστε το μέτρο της δύναμης που δέχεται από το πεδίο.
Μπορείτε να το κατεβάσετε σε Word από εδώ.

Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2010

Δυναμικά στο ΟΗΠ και ένα αρνητικό φορτίο.

Σαν συνέχεια της προηγούμενης ανάρτησης  Δυναμικά στο ομογενές ηλεκτρικό πεδίο ας δούμε το ίδιο πρόβλημα, αν το σωματίδιο που αφήνεται να κινηθεί φέρει αρνητικό φορτίο.
---------------------------------------------------------------
Στο σημείο Α ενός ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου έντασης 2∙105Ν/C, όπου το δυναμικό έχει τιμή VΑ=1.000V, αφήνεται ένα μικρό σωματίδιο με φορτίο q= -1nC, το οποίο μετά από λίγο φτάνει στο σημείο Β, όπου (ΑΒ)=d=1cm.
i)   Να σχεδιάσετε τις δυναμικές γραμμές του ηλεκτρικού πεδίου και να υπολογίσετε τη δυναμική ενέργεια του φορτίου στη θέση Α.
ii)  Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης που δέχτηκε από το πεδίο, από το Α μέχρι το Β.
iii) Να υπολογιστεί το δυναμικό στο σημείο Β.
iv) Να υπολογίσετε τη δυναμική και κινητική ενέργεια του σωματιδίου στο σημείο Β.

Δυναμικά στο ομογενές ηλεκτρικό πεδίο.

Στο σημείο Α ενός ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου έντασης 2∙105Ν/C, όπου το δυναμικό έχει τιμή VΑ=1500V, αφήνεται ένα μικρό σωματίδιο με φορτίο q=1nC, το οποίο μετά από λίγο φτάνει στο σημείο Β, όπου (ΑΒ)=d=1cm.
i)   Να σχεδιάσετε τις δυναμικές γραμμές του ηλεκτρικού πεδίου και να υπολογίσετε τη δυναμική ενέργεια του φορτίου στη θέση Α.
ii)  Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης που δέχτηκε από το πεδίο, από το Α μέχρι το Β.
iii) Να υπολογιστεί το δυναμικό στο σημείο Β.
iv) Να υπολογίσετε τη δυναμική και την κινητική ενέργεια του σωματιδίου στο σημείο Β.

Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2010

Η Κινητική θεωρία και μια ελεύθερη εκτόνωση.

Ένα κυλινδρικό δοχείο, με τοιχώματα από μονωτικό υλικό, χωρίζεται με ένα διάφραγμα, εμβαδού Α=0,01m2 σε δύο ίσα μέρη Α και Β. Στο Α περιέχεται μια ποσότητα αζώτου, ενώ το Β είναι κενό. Η θερμοκρασία στο μέρος Α είναι ΤΑ=400Κ ενώ το διάφραγμα δέχεται δύναμη F=2.000Ν από το αέριο.
i)  Να βρεθεί η μέση κινητική ενέργεια των μορίων του αερίου εξαιτίας της άτακτης μεταφορικής κίνησής τους.
ii) Να υπολογιστεί ο αριθμός μορίων ανά μονάδα όγκου στο μέρος Α.
iii) Σε μια στιγμή το διάφραγμα αφαιρείται, οπότε το αέριο «γεμίζει» όλο τον όγκο του δοχείου.
α)  Κατά τη διαδικασία αυτή παρατηρούμε ότι η θερμοκρασία δεν άλλαξε. Μπορείτε να ερμηνεύσετε λαμβάνοντας υπόψη την κινητική θεωρία, την παρατήρηση αυτή;
β)  Να υπολογιστεί η ενεργός ταχύτητα των μορίων του αζώτου.
Δίνονται: R=8,3J/mοℓ∙Κ,  ΝΑ=6∙1023 μόρια/mοℓ, ΜΝ2=28∙10-3kg/mοℓ.

Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2010

Νόμοι αερίων. Φύλλο εργασίας

Ένα φύλλο εργασίας πάνω στους νόμους των αερίων. Με κλικ από εδώ.

Κινητική Θεωρία αερίων. Φύλλο εργασίας.

Ένα φύλλο εργασίας πάνω στην κινητική θεωρία των αερίων, με βασικό στόχο, να οδηγηθούν οι μαθητές στην κατανόηση της θεωρίας τους, χωρίς να μπλέκονται σε στεγνές εξισώσεις, χάνοντας την ουσία.
Κινητική Θεωρία αερίων.