Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2009

Απόδοση κύκλου, που έχει και μια αδιαβατική μεταβολή.

Ένα αέριο εκτελεί την παρακάτω αντιστρεπτή κυκλική μεταβολή. Από την κατάσταση Α σε πίεση pΑ=32∙105Ν/m2 και όγκο VΑ=1L, με ισοβαρή θέρμανση φτάνει σε κατάσταση Β με όγκο VΒ=8L. Μετά ψύχεται ισόχωρα μέχρι κατάσταση Γ, από όπου με αδιαβατική συμπίεση επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση Α.
i)  Να παραστήσετε τη μεταβολή σε άξονες p-V.
ii) Πόσο έργο παράγει το αέριο σε κάθε κυκλική μεταβολή;
iii) Υπολογίστε την απόδοση μιας ... συνέχεια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: