Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2014

Ένα φορτισμένο σωματίδιο πηγαινοέρχεται…

Σε έ­να ι­διό­μορ­φο η­λε­κτρι­κό πε­δί­ο, η έ­ντα­ση έ­χει την διε­ύ­θυν­ση του ά­ξο­να x και το μέ­τρο της με­τα­βάλ­λε­ται σύμ­φω­να με την σχέ­ση:
Ε=200-100x  ( V/m)   για  0 ≤ x ≤ 4m     
Έ­να σω­μα­τί­διο με μά­ζα 2mg και φορ­τί­ο 0,5 μC α­φή­νε­ται στο ση­μεί­ο Ο, στη θέση x=0. Αν η μό­νη δύ­να­μη που δέ­χε­ται εί­ναι αυ­τή του η­λε­κτρι­κού πε­δί­ου, να βρε­θούν:       
i)   Με ποια τα­χύ­τη­τα περ­νά­ει α­πό έ­να ση­μεί­ο Α, στο ο­ποί­ο η έ­ντα­ση του πε­δί­ου εί­ναι μη­δέν.
ii)  Η δια­φο­ρά δυ­να­μι­κού με­τα­ξύ των ση­μεί­ων Ο και Α.
iii) Η ταχύτητα του σωματιδίου στο σημείο Γ, στη θέση xΓ=4m.
iv) Η επιτάχυνση του σωματιδίου στις θέσεις Ο, Α και Γ.


Δεν υπάρχουν σχόλια: