Πέμπτη 17 Απριλίου 2008

ΑΕΡΙΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

1) Η μεταβολή ΑΒΓΔ του σχήματος αποτελείται από:
α) Δύο ισόχωρες και δύο ισοβαρείς.
β) Δύο ισόχωρες και δύο ισόθερμες.
γ) Δύο ισοβαρείς και δύο ισόθερμες.
δ) Τίποτα από τα παραπάνω.

2) Ποσότητα ιδανικού αερίου έχει απόλυτη θερμοκρασία Τ. Αν τριπλασιαστούν ταυτόχρονα η πίεση και ο όγκος, η απόλυτη θερμοκρασία γίνεται
α. Τ
β. 3Τ
γ. 6Τ
δ. 9Τ

3)  Σε δοχείο σταθερού όγκου περιέχεται αέριο. Για να τετραπλασιαστεί η πίεση και ταυτόχρονα να διπλασιαστεί η απόλυτη θερμοκρασία, πρέπει με κάποιον τρόπο η μάζα του αερίου
α) να παραμείνει ίδια
β) να τετραπλασιαστεί
γ) να διπλασιαστεί
δ) να υποδιπλασιαστεί.

4) Μια ποσότητα αερίου θερμαίνεται με σταθερό όγκο. Τότε η πυκνότητά του: 
α) Αυξάνεται, β) Μειώνεται, γ) παραμένει σταθερή.
5)  Η κινητική θεωρία
α. μελετά τις κινήσεις των μορίων των αερίων.
β. περιγράφει τη συμπεριφορά των αερίων με βάση τα πειραματικά δεδομένα.
γ. περιγράφει τη συμπεριφορά των αερίων, παίρνοντας υπόψη τη δομή τους.
δ. αναζητά σχέσεις ανάμεσα στα μακροσκοπικά χαρακτηριστικά των αερίων και τις κινήσεις των μορίων τους.
6) Η πίεση ορισμένης ποσότητας αερίου μεταβάλλεται υπό σταθερή θερμοκρασία. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι ορθή;
α. όταν η πίεση διπλασιάζεται, ο όγκος επίσης διπλασιάζεται.
β. όταν η πίεση υποδιπλασιάζεται, ο όγκος διπλασιάζεται.
γ. όταν η πίεση υποδιπλασιάζεται, ο όγκος υποδιπλασιάζεται.
δ. όταν η πίεση διπλασιάζεται, ο όγκος περιορίζεται στο ένα τέταρτο.
7) Σύμφωνα με το νόμο του Boyle
α. η πίεση ενός αερίου είναι ανάλογη με την απόλυτη θερμοκρασία του
β. η πίεση ενός αερίου είναι ανάλογη με τον όγκο του
γ. ο όγκος ενός αερίου είναι αντιστρόφως ανάλογος προς την απόλυτη θερμοκρασία του.
δ. ο όγκος ενός αερίου είναι αντιστρόφως ανάλογος προς την πίεση.
8) Η απόλυτη θερμοκρασία ορισμένης ποσότητας ιδανικού αερίου διπλασιάζεται, υπό σταθερή πίεση. Για να αποκτήσει το αέριο την αρχική του θερμοκρασία, υπό σταθερό όγκο, πρέπει η πίεση του
α. να υποδιπλασιαστεί.
β. να διπλασιαστεί.
γ. να τετραπλασιαστεί.
δ. να υποτετραπλασιαστεί.
9) Η αύξηση της πίεσης ορισμένης μάζας ιδανικού αερίου προκαλεί
α. αύξηση της θερμοκρασίας του, όταν ο όγκος του παραμένει σταθερός.
β. αύξηση του όγκου του, όταν η θερμοκρασία του παραμένει σταθερή.
γ. αύξηση της πυκνότητας του, όταν ο όγκος του παραμένει σταθερός.
δ. μείωση της θερμοκρασίας του, όταν ο όγκος του παραμένει σταθερός.
10) Τα μόρια ενός ιδανικού αερίου σταθερής θερμοκρασίας
α. έχουν όλα την ίδια κινητική ενέργεια.
β. έχουν διαφορετικές κινητικές ενέργειες που παραμένουν σταθερές.
γ. έχουν μια συγκεκριμένη σταθερή μέση κινητική ενέργεια.
δ. έχουν όλα την ίδια ορμή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: