Σάββατο 7 Ιουνίου 2008

Μέγιστη ισχύς.

Δίνεται το τμήμα αβ ενός κυκλώματος, όπου R=5Ω. Αν η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς για κάθε λαμπτήρα ξεχωριστά είναι 45W, να βρεθεί η μέγιστη ισχύς που μπορεί να καταναλωθεί στο τμήμα αβ.

Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια: