Τετάρτη 4 Ιουνίου 2008

Και αν πρόκειται για την ελάχιστη ταχύτητα;

Ένα αρνητικά φορτισμένο σωματίδιο περνά διαδοχικά από τα σημεία Α,Β,Γ και Δ του ευθύγραμμου τμήματος ΚΛ, στα άκρα του οποίου βρίσκονται ακλόνητα δύο σημειακά φορτία +Q1 και Q2, αντίστοιχα. Δίνεται ότι η ταχύτητα του σωματιδίου είναι ελάχιστη στο σημείο Β.
1) Να συμπληρωθεί ο πίνακας που δίνει την κινητική και δυναμική ενέργεια του σωματιδίου για τα σημεία που αναφέρονται.
θέση
Κ(J)
U(J)
Α
0,8
-2,0
Β
0,1

Γ

-1,6
Δ
2,1

2) Να σχεδιάστε την συνισταμένη δύναμη που ασκείται στο σωματίδιο στα σημεία Α και Γ.
3) Ποιο το πρόσημο του φορτίου Q2;
4) Πόση είναι η ένταση του πεδίου στο σημείο Β;

Δεν υπάρχουν σχόλια: