Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2008

Έργο κατά την μετακίνηση φορτίου.


Στις κορυφές Β και Γ ενός ισοπλεύρου τριγώνου ΑΒΓ πλευράς α= 2cm, βρίσκονται ακλόνητα δύο σημειακά ηλεκτρικά φορτία q1=2μC και q2 αντίστοιχα. Φέρνουμε στο μέσον Μ της ΒΓ ένα τρίτο φορτίο q3=-1μC και παρατηρούμε ότι ισορροπεί.
  1. Να βρείτε την τιμή του φορτίου q2.
  2. Πόση ενέργεια έχει το φορτίο q3 στο σημείο Μ;
  3. Πόση ενέργεια απαιτείται για να μεταφέρουμε το q3 από το Μ στην κορυφή Α;
Δίνεται k=9·109Νm2/C2.
.
Απάντηση.

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: