Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2008

Καύση μίγματος υδρογονανθράκων.

.
Ένα αέριο μίγμα CΗ4 και C3Η8 με μάζα 38,4g καίγεται πλήρως, οπότε ελευθερώνεται θερμότητα Q=1954kJ, υπό σταθερή πίεση, σε πρότυπες συνθήκες. Αν δίνονται οι πρότυπες ενθαλπίες καύσης του CΗ4 και C3Η8, ΔΗοc= -890kJ/mol και ΔΗοc= -2220kJ/mol αντίστοιχα:
  1. Να γραφούν οι θερμοχημικές εξισώσεις καύσης των δύο υδρογονανθράκων.
  2. Ποια η μάζα κάθε υδρογονάνθρακα στο μίγμα;
Δίνονται οι γραμμομοριακές μάζες του Η:1 και του C: 12.
.
Απάντηση:
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: