Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2008

Φόρτιση πυκνωτή.


Στο κύ­κλω­μα του σχή­μα­τος, ο πυκνωτής έχει χωρητικότητα C=2μF ό­ταν οι ο­πλι­σμοί του α­πέ­χουν 0,8cm, ενώ V=100V.
  1. Όταν κλεί­σου­με τον δια­κό­πτη Δ, πό­σο φορ­τί­ο και με ποι­α φο­ρά θα πε­ρά­σει α­πό τα ση­μεί­α Α και Β και ποι­ο το φορ­τί­ο του πυ­κνω­τή;
  2. Με κλει­στό το δια­κό­πτη Δ α­πο­μα­κρύ­νου­με τους ο­πλι­σμούς του πυκνωτή σε α­πό­στα­ση 1,6cm. Πό­σο φορ­τί­ο θα έ­χει τώ­ρα ο πυ­κνω­τής και πόσο φορτίο θα περάσει από το σημείο Α;
  3. Α­νοί­γου­με πρώ­τα το δια­κό­πτη Δ και με­τά κά­νου­με την με­τα­κί­νη­ση των ο­πλι­σμών α­πό 0,8cm σε 1,6cm. Ποι­ο θα εί­ναι τώ­ρα το φορ­τί­ο του πυ­κνω­τή και ποι­α η τά­ση με­τα­ξύ των ο­πλι­σμών του;
.
Απάντηση:

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: