Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2008

Ένταση Ηλεκτρικού πεδίου και φορτίο πηγή.

Ένα σημειακό φορτίο q βρίσκεται σε μια από τις κορυφές Α, Γ, Δ ενός τετραγώνου ΑΒΓΔ πλευράς α. Η ένταση του πεδίου, που δημιουργεί το φορτίο, στην κορυφή Β φαίνεται στο σχήμα και έχει μέτρο ΕΒ=100Ν/m.
  1. Σε ποια κορυφή βρίσκεται το φορτίο q;
  2. Ποιο το πρόσημο του φορτίου;
  3. Να σχεδιάστε την ένταση του πεδίου στο κέντρο Ο του τετραγώνου και να υπολογίστε το μέτρο της.
.
Απάντηση:
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: